Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Link

Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym – Link

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r. – Link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców – Link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców – Link

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – Link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników – Link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów – Link

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287) – Link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych – Link