Opisy testów

Osobowość i jej różne wymiary

NEO-FFI – Inwentarz osobowości NEO-FFI
Diagnozuje cechy osobowości uwzględnione w modelu tzw. „Wielkiej Piątki”, uwzględnia następujące wymiary: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność.
Dla kogo: młodzież od 15 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 15 min., bez ograniczeń czasowych.

NEO-PI-R – Inwentarz osobowości NEO-PI-R.
Jest to rozbudowana wersja testu NEO-FFI, gdzie każdy z głównych pięciu wymiarów uwzględnia jeszcze podskale. Np. wymiar Ekstrawersja składa się z następujących podskal: serdeczność, towarzyskość, asertywność, aktywność, poszukiwanie doznań i emocje pozytywne. Wyniki testu dają bardzo dokładną informację n.t. osobowości badanego.
Dla kogo: młodzież od 17 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 40 min., bez ograniczeń czasowych.

IVE – Kwestionariusz impulsywności
Diagnozuje trzy cechy osobowości: impulsywność, skłonność do ryzyka i empatię.
Dla kogo: młodzież od 16 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 10 min., bez ograniczeń czasowych.

CwP- Człowiek w pracy
Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Może być ono wewnętrzne ( sam jestem kowalem swojego losu ) bądż zewnętrzne
( sukces zależy od szczęścia ). Zdiagnozowana postawa bezpośrednio przekłada się na nasze zachowanie
i efektywność zawodową. Główna skala Poczucia Kontroli składa się dodatkowo z 6 podskal.
Dla kogo: dorośli od 20 r.ż.. Czas trwania: przeciętnie 15 min., bez ograniczeń czasowych.

Inteligencja ( IQ ) i inteligencja emocjonalna

TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard
Test służy do pomiaru inteligencji ogólnej, która przekłada się na ogólną zdolność jednostki
do logicznego myślenia, uczenia się i umiejętność przystosowania się do różnych warunków. Diagnozuje tzw. inteligencję niewerbalną niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia, pochodzenia.
Dla kogo: młodzież od 16 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 35 min., bez ograniczeń czasowych jednakże czas wykonania jest również diagnostyczny. W uzasadnionych sytuacjach – istnieją ograniczenia czasowe.

WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana
Rozbudowany test inteligencji, który diagnozuje zarówno ogólny iloraz inteligencji, jak i różne rodzaje zdolności intelektualnych , typu pamięć długotrwała, krótkotrwała, zdolność analizy i syntezy, rozumowanie logiczne, rozumienie sytuacji interpersonalnych.
Dla kogo: młodzież od 16 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 60-90 min.

INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
Test służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji
w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Zdolność ta jest podstawą wykonywania zawodów opartych
na relacjach interpersonalnych.
Dla kogo: młodzież od 15 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 10 min., bez ograniczeń czasowych.

Stres

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
Diagnozuje główne sposoby radzenia sobie ze stresem, w tym mniej i bardziej konstruktywne. Wynik kwestionariusza oparty jest na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu ( tu – rozbicie na dwie poskale ). Znajomość naszego dominującego stylu może być podstawą budowania nowego, lepszego sposobu reagowania
w sytuacjach stresowych.
Dla kogo: młodzież od 16 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 10-15 min., bez ograniczeń czasowych.

Predyspozycje i wartości zawodowe

JOB-6 – Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB-6
Test oparty jest na koncepcji Hollanda, który wyróżnia sześć głównych typów osobowości zawodowej: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy, konwencjonalny. Analizuje się trzy najwyższe wyniki i na ich podstawie można określić najbardziej dopasowane zawody. Brany jest również pod uwagę stopień zróżnicowania i spójności co umożliwia oszacowanie stopnia sprecyzowania zainteresowań i ich koherencję.
Dla kogo: młodzież od 15 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 10 min., bez ograniczeń czasowych.

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
Służy do diagnozy zainteresowań zawodowych a także pozwala na ocenę preferowanego stylu pracy           ( w wymiarze planowania i stymulacji ). W teście wyróżnionych jest 7 głównych preferencji zawodowych: językowe, matematyczno-logiczne, praktyczno-techniczne, praktyczno-estetyczne, opiekuńczo-usługowe, kierowniczo-organizacyjne oraz biologiczne.
Dla kogo: uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 20 min., bez ograniczeń czasowych.

MŁOKOZ – Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
To narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów. Test wyróżnia
6 typów zainteresowań zawodowych opartych na zmodyfikowanej koncepcji Hollanda ( przedmiotowe, innowacyjne, artystyczne, społeczne, kierownicze, metodyczne ). Wyniki profilu można odnieść do profili zawodów. Ponadto, umożliwia określenie sfer, które warto rozwijać aby osiągnąć zamierzony cel zawodowy.
Dla kogo: młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: przeciętnie 30 min., bez ograniczeń czasowych.

Kotwice kariery
Test służący diagnozie głównych wartości związanych z pracą. Pozwala na określenie priorytetów dotyczących zarówno pracy jaki i relacji : praca – życie prywatne. Wyróżnione są następujące „kotwice”: profesjonalizm, przywództwo, autonomia i niezależność, bezpieczeństwo i stabilizacja, kreatywność       i przedsiębiorczość, usługi i poświęcenie dla innych, wyzwanie, styl życia.
Dla kogo: młodzież od 15 r.ż. i dorośli. Czas trwania: przeciętnie 15 min., bez ograniczeń czasowych.

Sprawność psychomotoryczna

Miernik czasu reakcji – miernik czasu reakcji prostej i złożonej. Celem badania jest ocena szybkości   i równomierności reakcji psychofizycznej badanego na bodźce.

Aparat Piórkowskiego – celem badania jest ocena szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz zdolności koncentracji uwag.

Aparat Krzyżowy – badanie ma na celu ocenę szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności
do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania, szybkość podejmowania decyzji
w sytuacjach wykonywanych pod presją czasu oraz odporność na zmęczenie.

Tablice Poppelreutera – celem badania jest ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi
w warunkach presji czasowej. Poprzez koncentrację uwagi rozumiana jest zdolność do świadomego skupienia się na wykonywaniu zadania, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością sekcjonowania w trakcie wykonywania zadania. Poprzez podzielność uwagi rozumie się zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi.Poprzez przerzutność uwagi rozumie się zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi.