Przebieg badania

Badanie składa się z trzech etapów:

  1. Wywiadu ukierunkowanego
  2. Testów psychologicznych typu “papier i ołówek”
  3. Badania na aparatach

Specyfiką badania psychologicznego jest stosowanie  metody wywiadu i obserwacji. Dlatego też psycholog diagnozuje funkcjonowanie osoby w określonej roli zawodowej i społecznej.

Czas trwania badania uzależniony jest od rodzaju badania i tempa pracy osoby badanej. Średnio – badanie kierowcy trwa ok. 1,5 h, operatora – 50 min.
Po zakończeniu wszystkich badań psycholog transportu przedstawia wyniki oraz wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne.