Uzależniony uczeń – możliwości działania

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 08.00-15.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu nabycie kompetencji, które pozwolą na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz uzależnionego ucznia. Szkolenie ma charakter warsztatowy dzięki czemu uczestnicy bedą mogli osobiście doświadczyć nowych umiejętności.

Korzyści:

Uczestnicy poznają psychologiczne możliwości motywowania osoby do rozpoczęcia procesu zmian i dowiedzą się jak razem z rodzicami wypracowywać wspólną strategię działania. Dowiedzą się też jakie są możliwości prawne podejmowania interwencji. Szkolenie dostarczy również wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnień, ich rodzajów i etapów rozwoju choroby.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, w tym – wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy internatów, świetlic socjoterapeutycznych i inne osoby, które mają kontakt z młodzieżą uzależnioną od m.in. narkotyków, dopalaczy czy Internetu. Szkolenie polecane jest również studentom, którzy planują pracę z młodzieżą.

Program:

Moduł 1. Kluczowe informacje dotyczące uzależnień
a) kiedy możemy mówić o uzależnieniu
b) uzależnienia od substancji a uzależnienia od zachowań
c) możliwości przesiewowej diagnozy
d) mechanizm powstawania uzależnień

Moduł 2. Doprowadzanie do zmiany
a) model dojrzewania do zmiany
b) wykorzystanie konfrontacji jako czynnika wzbudzającego motywację
c) zasady komunikacyjne podczas rozmowy z uczniem
d) możliwości działania w świetle prawa

Moduł 3. Pozyskanie rodziny do współpracy
a) wypracowanie wspólnej strategii
b) edukacja rodziców w zakresie eliminowania działań podtrzymujących uzależnienie
c) grupowa intrewencja rodzinna

Moduł 4. Placówki pomocowe